Om Fjörður / Vedtægter

Vedtægter

 
 
1. Klubbens navn og hjemsted
Islandshesteklubben Fjörður er stiftet d. 27. september 2012 og har hjemsted i Skive Kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Islandshesteforening, der er associeret under Dansk Ride Forbund og Dansk Idræts-Forbund og underlagt disses love og bestemmelser.
 
2. Klubbens formål
Udbrede kendskabet til den renracede islandske hest og dennes korrekte anvendelse, samt styrke sammenholdet mellem islandshestefolket gennem undervisning, turridning og andet samvær, samt bibeholdelse af Islandshesteracen.
 
3. Medlemskab
Fjörður kan optage enhver. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.
 
 
4. Indmeldelse
Indmeldelse i klubben skal ske over SPORTI og man er indmeldt, når betalingen er sket.
 
5. Kontigent
Fastsættes for et år ad gangen på den Ordinære Generalforsamling. Opkræves helårsvist forud.
 
6. Udmeldelse
Udelukkelse af medlem Til gyldig udmeldelse kræves henvendelse til kassereren. Medlemskab ophører ved 2 måneders restance. Når særlige forhold giver anledning, kan et medlem ekskluderes, hvis medlemmet handler til skade for foreningen. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin beslutning. Eksklusion skal vedtages på generalforsamlingen af 2/3 af forsamlingen.
 
7. Ordinær generalforsamling
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Der indkaldes skriftligt med 4 ugers varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. november inden generalforsamlingens afholdelse. Forslagene skal optages på dagsordenen. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde. Ikke myndige kan repræsenteres af forældrene. Kun fremmødte, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede.
 
8. Dagsorden
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal altid omfatte følgende punkter: a) Valg af dirigent og referent. b) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. c) Kassererens fremlæggelse af regnskab. d) Kassererens fremlæggelse af budget. e) Fastsættelse af kontingent. f ) Behandling af indkomne forslag. g) Valg af bestyrelse revisorer samt suppleanter. h) Eventuelt.
 
9. Generalforsamlingens ledelse m.v.
Generalforsamlingen vælger sin dirigent, som ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal dog kræver vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens opløsning 2/3 flertal.Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Beslutninger indføres i en protokol.
 
10. Vedtægtsændringer
Enhver ændring af vedtægterne skal indberettes til Dansk Islandshesteforening til godkendelse.
 
11. Bestyrelsen
Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode, således at to vælges i lige år og tre vælges i ulige år. Genvalg er mulig. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand, en kasserer og en sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Yderligere vælges to suppleanter samt en revisor og en revisorsuppleant for et år ad gangen.
 
12. Regnskab
Regnskabsåret er fra 1. oktober til 30. september. Regnskab skal forelægges for Revisor til revision inden Generalforsamlingen. Regnskabet med Revisors påtegning forelægges på Generalforsamlingen til godkendelse.
 
13. Revision
Revisor skal inden generalforsamlingen gennemgå det samlede regnskab og på se at det beholdningen er til stede. Regnskab og status skal forsynes med Revisors påtegning. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.
 
14. Klubben tegnes af
Formanden og i dennes forfald af næstformanden og et medlem af bestyrelsen. I tilfælde af køb, salg, låneoptagelse eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse. Uden Generalforsamlingens samtykke kan bestyrelsen ikke købe eller sælge fast ejendom eller pantsætte klubbens ejendele. Prokura meddelelse: formand og kasserer. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.
 
15. Ekstraordinær generalforsamling
Indkaldes af bestyrelsen, når denne anser det for nødvendigt eller når mindst 1/5 af klubbens stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig begæring herom med angivelse af dagsordenen. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære Generalforsamling finde sted senest 4 uger efter begæringens modtagelse.
 
16. Udvalg
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov. Ethvert udvalg arbejder under ansvar overfor bestyrelsen. Generalforsamlingen kan pålægge Bestyrelsen at nedsætte et udvalg for et bestemt område af klubbens aktiviteter, ligesom den kan indstille medlemmer til udvalget. Udvalgsmedlemmer, der ønsker sig afløst, skal i god tid give bestyrelsen besked, og gerne inden indkaldelse til Generalforsamling. 1
 
7. Klubben kan opløses
Hvis 3/4 af medlemmerne stemmer for det ved en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær Generalforsamling. Hvis ikke 2/3 af medlemmerne er til stede, indkaldes med 14 dages varsel til endnu en ekstraordinær Generalforsamling, hvor almindeligt flertal er afgørende. I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder klubbens midler turridning i Skive-Salling området under Dansk Islandshesteforening
 
Vedtaget på Stiftende Generalforsamling den 27. september 2012. enkelte ændringer den. 14. november 2013
 
Islandshesteklubben Fjörður - Agertoften 22 - 7800 Skive - mail@fjoerdur.dk - 20456999 - Spar Nord Bank - 8510 / 4584 925588 - CVR 34650764